آموزش هایپریک به صورت رایگان و توسط تیم پشتیبانی انجام می شود.