از آنجایی که امکانات تمام طرح‌های اشتراک هایپریک نامحدود می‌باشد و تنها در مدت زمان اشتراک آنها تفاوت وجود دارد، جا‌به‌جایی بین طرح‌ها مفهومی ندارد. بنابراین، با تهیه اشتراک جدید صرفا به مدت زمان اشتراک قبلی افزوده می‌شود.