هیچ محدودیتی در تعداد کاربران فروشگاه و صندوق‌ فروشگاهی وجود ندارد.