هر کاربر می‌تواند چندین فروشگاه ایجاد کند و با یک نام کاربری به همه فروشگاه‌های خود دسترسی داشته باشد.