مالک فروشگاه با دعوت کاربر مد نظر از طریق نرم‌افزار، می‌تواند عضو جدیدی را به فروشگاه خود اضافه کند. در اینصورت عضو دعوت شده با شماره خودش به این فروشگاه دسترسی خواهد داشت. البته سطح دسترسی عضو جدید بستگی به نقشی دارد که مالک فروشگاه برای وی در نظر گرفته است.